top of page

INSTRUKTOR JÓGY

MŠMT akreditovaný

vzdělávací program
profesní kvalifikace

instruktor/instruktorka jógy

210 hodin

studenty přijímáme do 27. 9. 2023

Yoga Practice

Akreditované studium MŠMT(č. udělené akreditace MSMT-13124/2023-2) profesní kvalifikace Instruktor jógy s časovou dotací 210 hodin připravuje kvalitní učitele jógy, jež jsou kompetentní vést skupinové a individuální lekce jógy pro všechny věkové kategorie lidí, taktéž pro osoby se zdravotními problémy a specifické skupiny lidí jako jsou děti, těhotné ženy a senioři

Prioritou vzdělávání v naší škole je komplexnost, holistický přístup k člověku, zdravé provedení technik jógy, kontraindikace technik jógy, asistence učitele v pozicích a dalších technikách, praxe, praxe a praxe a pokorný přístup k člověku a k józe jako takové. Prezenční forma studia dává záruku kontaktu studenta s učitelem a co nejkvalitnější přenos dovedností a znalostí. Odborným garantem studia je Eva Berkana, která jako vysokoškolsky vzdělaný zdravotník a zároveň dlouholetý praktikant a učitel jógy se ubírá cestou integrální jógy, tedy neomezování se na jeden proud, jeden styl jógy (např. posturální jóga - praxe ásan). Evina osobní zkušenost s karma jógou, bhakti jógou, džňána jógou, rádža jógou a krija jógou, mantra jógou a kundalini jógou zaručuje přístup integrálního pojetí studia jógy. Eva učí jak dospělé, tak se věnovala dětem a mentálně i tělesně retardovaným dětem, těhotným ženám a lidem se specifickými onemocněními. Zárukou kvality je Evino studium pod Českým svazem jógy, kde získala vzdělání instruktora jógy v ročním vzdělávacím programu, studium trenérství pod Karlovou Univerzitou a roční studium terapeutické jógy pod Českým svazem jógy. Eva prošla a prochází praxí vyšších jóg obsahující práci s kundalíní, mantrami a vizualizacemi, je praktikant starověkých technik jógy, tantry a kryjí školy Sw. Satyanandy.

Komplexní výuka zahrnuje jak zdravé provádění ásan, jógových rozcviček, očistných technik, krijí, muder, bandh aj., ale taktéž spirituální praxi, tedy vyšší jógu.

V čem je náš vzdělávací program jiný?

 • učíme jógu komplexně, nikoliv pouze a zejména posturální jógu - prožijete zkušenosti praxe vyšší jógy jako je átmavičára, tvorba yantry, pročišťování a aktivaci čaker, arti rituál, kírtan, džapa mantru aj.

 • učitelé denně praktikují některou z forem jógy

 • učitelé léta vyučují jógu a mají tak bohaté zkušenosti

 • naučíme vás, jak jógu učit

 • kurz již není tzv. čistou rekvalifikací, ale od r. 2023 (novinka) získáváte profesní kvalifikaci!

 • je založen na moudrosti poznání

Vyučovaná
témata

Termíny
školy

Anotace
pro učitele

Anotace
pro všechny

Termíny
zkoušek

Obsah studia s úctou staví na tradičních systémech jógy a jejích představitelech, avšak přizpůsobuje se moderní době a myšlení moderního člověka, jejíchž představiteli je učení Sw. Satyanandy, Sw. Gítánandy a dalších.  Syntetizuje vědecké poznání psychologie, anatomie, fyziologie, neurologie aj. věd. a předává komplexně ve větší šíři techniky jógy tak, aby aspirant ovládal nejen posturální jógu, ale právě vyšší techniky jógy. Důraz je taktéž kladen na znalost patologíí a onemocnění ve vztahu k jógovým praktikám.

Jaké certifikáty/osvědčení po úspěšném absolvování obdržíte?

Osvědčení
profesní kvalifikace

 

Potvrzení
o účasti
v akreditovaném
programu

 

Cílem studia je připravit kvalitní učitele jógy pro praxi s hlubokými teoretickými znalostmi, praktickými dovednostmi, ale i pedagogickou vybaveností. Rozmanitost technik vyučovaných v kurzu, instruktorovi poskytuje vhled do všech čtyřech hlavních jógových cest a umožňují tak absolventovi rozvíjet se svou osobitou cestou. Záleží nám na tom, aby účastníci kurzu měli povědomí o širokých možnostech, jež jógové cesty nabízejí a neomezovali se např. pouze na praxi ásan.

Podmínky přijetí ke studiu

 • Věk minimálně 18 let

 • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7), absence duševních poruch a chorob s medikací

 • Zájem stát se kvalitním učitelem jógy

Úspěšné završení studia

 • 80% účast na výuce (nahrazení zameškaných hodin v následujícím kurzu není možné)

 • Zpracování domácích úkolů z oboru jógy, které prověří samostudium

 • Závěrečný písemný test z odborné a všeobecné části

 • Ústní zkouška

 • Praktická zkouška

 • Zkouška probíhá před autorizovanou osobou (osoba zmocněná Ministerstvem ŠMT) Evou Berkana, č. autorizované osoby: MSMT-10765/2023.

Kde výuka probíhá

 • Horní 26 v OD Kyčera, 1. patro, Frenštát pod Radhoštěm

 • V prostoru je možné uvařit si čaj, ohřát jídlo, odpočívat v přestávkách a obědové pauze

 • Nacházíme se v centru města, v bezprostřední blízkosti jsou restaurace, obchody, autobusy, vlak 10 min.

 • Prostor je tichý, nerušený.

 • K dispozici je šatna, toaleta, veškeré pomůcky na jógu.

Jak výuka probíhá

Celé studium je realizováno prezenční formou, jež je podpořeno výukovými materiály ve formě videí a poslechových nahrávek. Natočená videa a poslechové nahrávky jsou studujícímu k dispozici po celou dobu studia na této webové stránce, kde vstupuje pod heslem. Nahrávky se věnují teoretickým tématům jak z oblasti jógy, tak z obecné části studia jako je anatomie, hygiena sportu, právo, základy marketingu a managementu apod. 

Prezenční studium:

 • nácvik technik jógy

 • přednášky, diskuze

 • procvičování technik, ale i pedagogiky (výuky, předávání) jógy

 • praxe (studenti si dělají navzájem učitele jógy), důraz je kladen na praxi, na schopnosti umět učit jógu!

 

Podpůrné materiály:

 • odborná část - obsahuje předtočená videa  a poslechové nahrávky věnující se teoretickým tématům jógy

 • všeobecná část - obsahuje předtočená videa a poslechové nahrávky věnující se obecným tématům, která se vztahují ke sportu

Cena akreditovaného vzdělávacího programu včetně závěrečných zkoušek

CENA

 • Cena: 26.000 Kč

 • Rezervační záloha: 13.000 Kč splatná do 7 dnů od závazné přihlášky ke studiu

 • Doplatek školného ve výši 13.000 Kč do 30. 8. 2023 (výjimečně v září do započetí studia)

 • Studenti, jež se přihlásí na poslední chvíli v 9/2023 platí úhradu za studium ihned v plné výši.

 • Ve výjimečných případech lze domluvit platbu na 2x (u studentů přihlášených v 9/2023)

 • Na tento vzdělávací program není možné uplatnit žádné benefity nebo šeky/poukázky, je však možno využít fondy FKSP

 • Lze uplatnit proplacení ÚP, rádi zájemcům vyjdeme vstříc. Pro ÚP si stáhněte anotaci!

 • Pokud váš zaměstnavatel (školské zařízení) je účastníkem tzv. Šablon MŠMT a přihlásil se k programu dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků, lze se se zaměstnavatelem domluvit na úhradě vzdělávacího programu ze šablon a pak je do šablon vykázat. Splňujeme termínově a obsahově podmínky Šablon v kategorii wellbeing. Pro zaměstnavatele si stáhněte anotaci!

 • ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO STUDENTY

 

CENA OBSAHUJE

 • Služby všech lektorů a celý studijní program 

 • Výuková videa a přístup do webového prostředí po celou dobu studia a další následující rok

 • Další podklady a výukové materiály 

 • Řádný termín zkoušky (náhradní či opravný termín zkoušky je zpoplatněn 2600,- Kč)

 • Osvědčení s akreditací MŠMT o prefesní kvalifikaci Instruktor/rka jógy po úspěšném zakončení kurzu

 • Potrzení o účasti v akreditovaném programu

 • Půjčení veškerých cvičebních pomůcek

Učitelé

Eva Berkana

Eva Berkana

odborný garant kurzu

vyučující v oboru jógy, trenérství a výživy

Bc. Eva Berkana

V dětství jsem se věnovala moderní gymnastice, tanci, zpěvu a hraní na příčnou flétnu. Byla jsem dítě s přirozeným vztahem k pohybu, tělu, silnou láskou k přírodě a zvířatům a k tomu tajemnému, co nás přesahuje. Už jako dosti malá jsem toužila po dokonalé svobodě a ctila svobodu druhých. Studium na střední zdravotnické škole mě přivedlo k práci zdravotní sestry na popáleninovém, resuscitačním oddělení, na anestézii a rychlé záchranné službě, které později po studiu na lékařské fakultě Univerzity Palackého (obor ošetřovatelství) jsem vyměnila za vyučování zdravotnických předmětů na vyšší a posléze střední zdravotnické škole. Jak se později ukázalo, všechny znalosti a dovednosti ze zdravotnické praxe jsem využila ve studiu a praxi jógy a zejména v práci s klienty se zdravotními problémy. Určité zásadní životní události a vnitřní volání po objevení Pravdy, Svobody, jež se hlásalo intenzivně již v dětství, mě přivolalo na cestu jógy. Nejprve to byla kundalini a více spirituální praxe jógy a hledání nejvyššího poznání, později jsem se při svém delším pobytu v Rumunsku setkala s učitelkou Aštanga vinyása jógy a díky tomu se  pár let věnovala posturální józe. Ta mi dala hlubokou znalost ásan, jejich správného provedení, kontraindikací a účinků i na hlubší, nežli pouze tělesné úrovni. Další zajímavou zkušeností na krátký čas byla zábavná praxe akrobatické jógy, kterou jsme s manželem Ivem chvíli vyučovali ve FM. Více však byly zajímavější zkušenosti s dětmi zdravými, ale i mentálně a tělesně retardovanými, které jsem vyučovala jógu ve Frýdlantu n. Ostravicí. Hlubší touha po objevení Pravdy, Bohu, vlastní božské podstaty mě přivedlo k džňána józe a technice átmavičáry (texty Eduarda a Míly Tomášových aj.), ke spontánnímu karma-jógínskému konání a k bhakti józe (Sw. Kaleswara) a tudíž k intenzivní praxi mantrajógy.

Několik let se věnuji intenzivnímu studiu a praxi starobylých tantrických technik jógy a krijí Swamího Satyanandy, avšak čerpám taktéž z víkendových seminářů vážené Míly Sávitrí Mrnuštíkové, žačky Sw. Gítánandy. Stále s vděčností studuji texty, jež Míla Mrnuštíková publikuje. Dodnes jsem hluboce vděčná za možnost studovat a absolvovat roční akreditovaný rekvalifikační program Instruktor jógy pod vedením manželů Knaislových u Českého svazu jógy, kterým jsem v roce 2010 dosáhla profesionálního vzdělání Instruktora jógy a trenéra jógy pod Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2015 jsem absolvovala další roční studium pod vedením manželů Knaislových v Praze v oboru terapeutické jógy. Studia u manželů Knaislových považuji za stěžejní a svých učitelů si velmi vážím. V současné době všechny poznatky a praxi ze studií uplatňuji v kurzech pro veřejnost, které pořádám 16 let a ve výuce budoucích učitelů jógy. Hudební dovednosti uplatňuji při kírtanech, které pravidelně pořádáme v regionu Beskyd a okolí. Jsem autorkou dvou ucelených video kurzů jógy - krija jógy a terapeutické jógy pro začátečníky, a dalších video kurzů, které např. zpracovávají téma očistných technik, meditací, moudrostí jógy apod. V současné době chystám velmi zajímavou knihu dětské jógy, jež má být obohacením nejen dětí, ale i jejich učitelů, rodičů a dalších dospěláků. Hluboce ctím kolébku jógy Indii a její filozofie, což mě přivádí na cesty do Indie a vůbec do Asie, kde se setkávám s Buddhismem, Hinduismem a křesťanstvím v ryzí praktikovatelné podobě. Silná vazba na Indii je posílena tím, že naše dvě dcerky v Indii trvale žijí. Po čem opravdu toužím? - SUBHAM ASTU SARVA DŽAGATAM - ŠŤASTNY, AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI, NAMASTÉ.

Lenka foto.jpg

Lenka Lukáčová

vyučující v oboru jógy

MgA. Lenka Lukáčová

Jsem tanečnice, cestovatelka, dobrodruh a již nějakou tu dekádu se ocitám na fascinující cestě jógy. Vystudovala jsem Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a poté taneční umění na Akademii múzických umění v Praze. Mnoho let jsem působila v různých divadlech jako aktivní tanečnice a rovněž jako pedagog na několika konzervatořích. S příchodem mateřství jsem však hledala protipól k náročným fyzickým tréninkům baletu a nalezla blahodárné působení jógy nejen na pohybové funkce a zdraví, ale celkově na tělo i duši. Zároveň jsem podnikala cesty především do jihovýchodní Asie, kde mě přitahoval nejen zájem o tamní přírodní krásy, ale také o kulturní dědictví a duchovní tradice. A tak jsem se několikrát do Himálají vrátila, kde mě fascinovaly odlehlé oblasti s tibetskou kulturou prodchnuty spiritismem. Dlouhé, téměř asketické pochody v oblasti Himálaje považuji za průlom ve svém životním směřování. S příchodem dětí se stále více nořím do hlubšího poznávání jógy a východního učení. Prošla jsem různými styly – ashtanga vinyasa, kundalini jóga, hatha jóga, jin jóga, acro jóga. Velmi si cenním zkušeností, které mi předali mnozí učitelé, např. významná osobnost jógy u nás Míla Sávitrí Mrnuštíková (cesta Sw. Gítánandy) nebo Patricie Fuxová.

Fascinovaly mě lekce terapeutické jógy u Evy Berkany, která mi vždy byla a stále je, velkou inspirací. Pod jejím vedením jsem se později vydala na stále trvající cestu studia starobylých tantrických technik jógy a krijí Swamího Satyanandy. Rozhodla jsem se rovněž stát instruktorkou jógy, abych mohla sdílet své poznání s ostatními (trenér II.třídy MŠMT a mezinárodní certifikát RYS Yoga alliance 200h Yoga4yogi). Při svých toulkách s rodinou po světě se pravidelně vzdělávám a inspiruji u mnoha zahraničních lektorů a učitelů (ášram The Divine Life Society Kuala Lumpur, lekce jógy Thajsko, Malajsie, Laos, Mexiko a další).  Nyní se s láskou intenzivně věnuji své praxi Bhakti jógy-mantra józe (cesta Šrí Kaleshwara) v podhůří Beskyd. Zde rovněž vedu lekce jógy pro nejrůznější věkové skupiny. S otevřeným srdcem se věnuji také dětem, které učí tanečnímu umění ve své baletní školičce. Má neutuchající energie a zájem o nové výzvy mě stále vedou k novým dobrodružstvím a příležitostem k růstu a rozvoji.

hanička foto.jpg

Mgr. Hana Pavelková

Základní znalost stavby lidského těla je velmi důležitá pro lepší zvědomění si jeho fungování. V celém mém profesním životě mi tato znalost velmi pomáhala. Pracovala jsem jako zdravotní sestra na ARO, na RZS a také v agentuře domácí péče. Po vystudování vysoké školy jsem pracovala jako vrchní sestra v domově pro seniory. Nyní dokončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychosomatiku. I tady v propojení znalosti fungování mysli a těla vidím výhodu. Proto se velmi ráda podělím s Vámi budoucími studenty o své znalosti. 

Hana Pavelková

vyučující v oboru anatomie

katka reitter.jpg

MUDr. Kateřina Reiterová

Katka si po studiu Všeobecného lékařství na Masarykově Univerzitě v Brně vybrala obor patologické anatomie, ve kterém získala v roce 2010 specializaci. Od té doby se v životě kromě patologie baví též jógou.   

Kateřina Reitterová

vyučující v oboru fyziologie

Dáša pic.jpg

Dagmar Dokoupilová

vyučující v oboru psychologie

Mgr. Dagmar Dokoupilová

Můj životní příběh mě dovedl ke studiu psychologie. Zpočátku jsem toužila především porozumět sama sobě, svým vnitřním bojům, emocím a myšlenkám a vyznat se také v lidech kolem sebe.  Nejvíce mě zajímalo propojení psychologie ve zdravotnictví, a tak jsem se po studiu vydala směrem klinické psychologie a psychoterapie. Mým terapeutickým domovem se stala  Gestalt psychoterapie, humanisticky orientovaný směr, zdůrazňující respekt k různorodosti našeho chování a prožívání, pracující na zvyšování uvědomění si svých potřeb a svého procesu bytí tady a teď. Naučil mě vnímat jednotlivce v kontextu pole, ve kterém žije a pochopit, jak jsme všichni navzájem propojení, jak žijeme v kontextu prostoru, času a vztahů. Práce terapeuta mě vedla k hlubšímu pochopení propojenosti naší duše a těla. Ale stále mi ještě chyběl spirituální rozměr našeho bytí… A tak jsem se přirozeně dostala nejprve k vlastní praxi jógy, pod vedením Evy a ta ve mně probudila zájem a touhu začít studovat tento přístup k životu hlouběji. Propojení psychologie a jógy mi nabídlo širší uvědomění si, že jsme především spirituální bytosti s lidskou zkušeností.  Jóga se pro mě stala dalším prostorem k sebepoznání. Díky meditační praxi se mohu hlouběji obrátit pozorností do svého vnitřního světa, utišit roztříštěnou mysl a teprve pak jasněji uslyšet hlas své duše a najít odpověď, co vlastně potřebuji k tomu, abych tvořila šťastný život.

S jógou jsem objevila další prostor smysluplného bytí v životě. Následovala jsem hlas mého srdce a absolvovala lektorský kurz, k pod vedením indického učitele Kabira v Olomouci. Byla to pro mne velká zkušenost a inspirace. V současné době mám možnost vést lekce v krásném prostředí Jógy pod věží ve Frýdku -Místku .

Jsem vděčná životu, že mě dovedl k praxi jógy, a že mohu po té cestě jít. Namasté

Přihláška ke studiu

Přihláška

Závazná přihláška ke studiu

Vyberte

POTVRZUJEME!
Na e-mail vám zasíláme platební údaje!

Závazná přihláška slouží k přihlášení do akreditovaného rekvalifikačního kurzu Instruktor/Instruktorka jógy. Jejím vyplněním vám v kurzu rezervujeme závazně místo, avšak až po uhrazení zálohové částky a vyplněním vstupního dotazníku se stáváte studentem kurzu. Před vyplněním přihlášky si pročtěte Závazné PODMÍNKY studia, kde se dozvíte také podmínky storno.

Vyplň

vstupní dotazník

word

Vyplň

vstupní dotazník

pdf

bottom of page